Všeobecné zmluvné podmienky - návštevníci stránky Broxia.sk

Všeobecné zmluvné podmienky

(ďalej len „VZP")

používania služieb fyzickej osoby Tomáš Molnár - TOMIX DESIGN, bytom Námestie sv. Martina 708/30, 082 71 Lipany, IČO: 51150760
(ďalej len „Poskytovateľ”)

 1. Popis služby broxia.sk
  1. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú k službám Poskytovateľa webovej stránky www.broxia.sk.
  2. Službou sa rozumie služba poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky www.broxia.sk a odvodených domén tretej a vyššej úrovne, ktorá slúži na sprostredkovanie príležitostí na trhu s nehnuteľnosťami a prepojovanie Klientov s Maklérmi (pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok tiež “Služba").
  3. Klientom sa na účely týchto VZP myslí fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní formulár na našich webových stránkach www.broxia.sk alebo odvodenej doméne tretej a vyššej úrovne (ďalej len "Formulár"), majúci záujem využiť Službu za účelom predaja či prenájmu nehnuteľnej veci .
  4. Služba vo vzťahu ku Klientovi slúži na sprostredkovanie ponúk Maklérov a kontaktov na nich za účelom nadviazania spolupráce Klienta a registrovaného poskytovateľa služieb (ďalej len “Maklér").
  5. Využitie Služby Klientom je možné len za podmienky súhlasu Klienta s týmito VZP, ktorý vyjadruje využívaním Služby a ďalej zaškrtnutím zodpovedajúceho políčka pred odoslaním Formulára Klienta skrze webovú stránku www.broxia.sk alebo odvodenej domény tretej a vyššej úrovne, s detailnejšími informáciami o predávanej alebo prenajímanej nehnuteľnej veci (ďalej tiež ako “Formulár").
  6. Odoslaním Formulára s nami uzatvárate zmluvu o poskytovaní Služieb a vyjadrujete vôľu využiť Službu a prejavujete tak svoj bezvýhradný súhlas s týmito VZP. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo overiť si pravosť a vážnosť Vášho záujmu o využití našej Služby prostredníctvom telefonického hovoru. V prípade, že to tak nebude (napr. telefónne číslo bude neplatné, našu Službu ste si nechceli objednať atď.), berieme to tak, že zmluva o poskytovaní Služieb medzi nami nikdy nevznikla.
  7. Služba je poskytovaná Klientovi úplne zadarmo, a to vrátane odoslania Formulára, zaslania ponúk Poskytovateľom Klientovi atp.
 2. Práva a povinnosti Klienta a Poskytovateľa
  1. Klient sa zaväzuje, že:
   1. neetický nezneužije či nevyužije Službu či akýmkoľvek iným spôsobom nezneužije Službu na iný účel, než je určená;
   2. vedome či nedbanlivostne nepoškodí Poskytovateľa (napr. uvedením nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií);
   3. nespôsobí akúkoľvek ujmu Poskytovateľovi (vrátane neoprávneného používania obchodného mena, loga atď.);
   4. zneužitia služby, ktoré zistí, bezodkladne oznámi Poskytovateľovi;
   5. poskytne pravdivé hodnotenie realitných služieb Makléra aj Služby Poskytovateľa.
  2. Poskytovateľ je oprávnený Klienta kontaktovať za účelom doplnenia alebo overenia informácii o nehnuteľnosti, hodnotenia Služby, zistenia hodnotenia poskytovaných alebo poskytnutých realitných služieb Makléra
 3. Podmienky poskytovania Služby a spracovanie osobných údajov
  1. Klient súhlasí s tým, aby v prípade, že v súvislosti so Službou alebo v dôsledku využitia Služby uzavrie kúpnu zmluvu, zmluvu o prevode družstevného podielu, zmluvu o budúcej zmluve, rezervačnú zmluvu, sprostredkovateľskú zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu o úschove alebo inú obdobnú zmluvu týkajúcu sa predaja alebo prenájmu nehnuteľnej veci, či predaja podielu v bytovom družstve, Maklér poskytol kópiu všetkých týchto uzavretých zmlúv Poskytovateľovi, a to za účelom vedenia evidencie Poskytovateľa a vyrovnanie vzájomných pohľadávok Poskytovateľa a Makléra. Klient sa zaväzuje, že v prípade, že ho o to Poskytovateľ požiada, poskytne mu kópiu vyššie uvedených zmlúv sám. Zmluvy budú upravené tak, aby neobsahovali identifikáciu kupujúceho či nájomcu ani žiadne ďalšie zmluvné strany okrem Klienta a Makléra.
  2. Klient berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy o poskytovaní Služby budú jeho osobné údaje, ktoré nám v rámci zmluvného vzťahu poskytne, poskytnuté tretím osobám, najmä Maklérom.
  3. Ak Klient pri odsúhlasení týchto zmluvných podmienok vyjadril súhlas aj so zasielaním obchodných oznámení tretích strán, môže mu Poskytovateľ čas od času zaslať ponuku na tovar či služby aj iných osôb než Poskytovateľa. Klient si je vedomý toho, že súhlas podľa predchádzajúcej vety je dobrovoľný a Klient je oprávnený ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť urobené písomne alebo elektronickou formou na email [email protected]. Za odvolanie súhlasu bude považované aj odhlásenie sa zo zasielania obchodných oznámení umožnené väčšinou v pätičke zaslaného reklamného e-mailu. V opačnom prípade môže Poskytovateľ Klientovi na základe svojho legitímneho záujmu zasielať iba svoje obchodné oznámenia na obdobnú službu, ktorú Poskytovateľ Klientovi na základe týchto podmienok poskytuje, a to v rámci legitímnej dôvery Klienta.
  4. Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v dokumente Spracovanie osobných údajov.
 4. Vylúčenie zodpovednosti
  1. Poskytovateľ Službu poskytuje Klientovi ako nenárokovú, teda Klient nemá nárok na akúkoľvek záruku za poskytnuté Služby (najmä funkčnosť a dostupnosť). Poskytovateľ neručí Klientovi ani inej osobe za ujmu spôsobenú v súvislosti so Službou. Poskytovateľ neručí a nenesie žiadnu zodpovednosť za zmluvný vzťah vzniknutý medzi Maklérom a Klientom. Poskytovateľ môže kedykoľvek aj bez udania dôvodu od poskytovania služby Klientovi odstúpiť, či poskytovanie Služby zrušiť. V prípade odstúpenia od poskytovania Služby Klientovi, nemá Klient nárok na akúkoľvek náhradu ujmy, ušlého zisku atp.
  2. Klient v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi či Maklérovi zodpovedá za vzniknutú ujmu.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Zmena právneho vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom, rovnako ako odchýlenie sa od týchto zmluvných podmienok, je možné len na základe písomnej zmluvy alebo dohody s Poskytovateľom.
  2. Poskytovateľ môže meniť tieto zmluvné podmienky podľa svojho uváženia. Pre Klienta platí vždy tá verzia podmienok, ktorú odsúhlasil v okamihu odoslania Formulára.
  3. Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi, budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

Tieto zmluvné podmienky sú účinné od 24.11.2020.