Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom služby na webovej stránke www.broxia.sk je fyzická osoba Tomáš Molnár - TOMIX DESIGN, bytom Námestie sv. Martina 708/30, 082 71 Lipany, IČO: 51150760 (ďalej aj ako "Správca"), ktorý ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov tejto služby, vrátane rozsahu práv subjektu súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov Správcom.

Správca spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "GDPR"), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoOOU”).

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

Správca spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade so ZoOOU, pričom tieto osobné údaje Správca zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu potrebnom na stanovený účel spracovania.

Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, oznámte nám to prosím. Pomôžete nám tak uchovávať Vaše osobné údaje aktuálne a v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje Klienta spracovávame v tomto rozsahu:

 • Meno a priezvisko;
 • Telefónne číslo;
 • E-mailová adresa;
 • Bydlisko a dátum narodenia prípadne rodné číslo (iba u Klientov, u ktorých dôjde k podaniu návrhu na vklad);
 • Špecifikácie a fotografie predávanej nehnuteľnosti;
 • Technické údaje, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokalita, aktivita používateľa stránok.

U užívateľov - maklérov ďalej spracovávame:

 • IČO (prípadne zamestnávateľa);
 • S akou realitnou kanceláriou spolupracujú (resp. ktorou realitnou kanceláriou sú splnomocnení pred uzatvorením zmlúv);
 • E-mailový a telefonický kontakt;
 • Fotografický záznam (profilová fotka makléra);
 • Certifikáty a ocenenia.

K čomu Vaše osobné údaje používame

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy o poskytovaní našich služieb, najmä k:

 • overeniu záujmu o sprostredkovanie kontaktu na makléra a ich ponúk (záujem o našu službu môžeme overovať telefonicky po obdržaní formulára počas pracovného dňa);
 • doplnenie ďalších podstatných informácií k predmetu predaja a okolností, ktoré by mal maklér poznať;
 • zistenie a záznam informácie, kedy bude predaj alebo prenájom pre Klienta aktuálny;
 • odovzdanie informácií o Klientovi (meno, priezvisko a emailová adresa) a jeho nehnuteľnosti vybranému maklérovi;
 • priebežná kontrola komunikácie a spolupráce Klientov s maklérmi (vrátane napríklad toho, či už je nehnuteľnosť vystavená na realitnom serveri, či už bol podaný návrh na vklad, či už bola nehnuteľnosť predaná alebo prenajatá, a pod.);
 • zabezpečenie hodnotenia našej služby a tiež služby makléra;
 • skvalitňovanie dizajnu a funkčnosti stránok na základe toho, čo používatelia na stránkach robia;
 • u užívateľov - maklérov tiež používame osobné údaje za účelom prezentácie maklérov a ich služieb a kontaktných údajov Klientom;
 • za účelom informovania Klienta pri zmene na liste vlastníctva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že Vaše osobné údaje môžeme aj po odpadnutí dôvodov pre ich spracovanie uvedených vyššie ďalej spracovávať:

 • pre dodržanie právneho záväzku, ktorý vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorý sa na nás vzťahuje (spravidla spracovanie na účely vedenia účtovníctva a daňovej evidencie);
 • v anonymnej a agregovanej podobe na štatistické a analytické účely;
 • pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Zdroje osobných údajov a spôsob ich spracovania

Osobné údaje získavame prostredníctvom webových formulárov na našich stránkach, telefonického rozhovoru alebo z verejných registrov (napr. kataster nehnuteľností).

Osobné údaje spracovávame manuálne i automaticky. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste, a preto je ochrana Vašich osobných údajov technicky a organizačne zabezpečená v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje nemáme v úmysle odovzdávať do tretích krajín, teda mimo štátov Európskej únie. Pokiaľ k takému odovzdanie u niektorých spracovateľov dochádza, robíme tak jedine v súlade s pravidlami a predpismi na ochranu osobných údajov.

V rámci automatizovaného spracovania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, ktoré má pre subjekt údajov právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka, a to s výnimkou profilovania u užívateľov - maklérov, u ktorých spracovávame hodnotenia na základe skúseností Klientov.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Kde sú osobné údaje uchovávané

Osobné údaje užívateľov sú uchovávané centrálne na serveroch nachádzajúcich sa na území Nemecka, ktoré je členom Európskej únie. Servery, kde sú dáta uchovávané, sa nachádza v dáta centre spoločnosti Hetzner Online GmbH, so sídlom Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko.

Spracovatelia a príjemcovia

Osobné údaje môžeme pre zaistenie vyššie popísaných účelov poskytnúť na spracovanie tiež ďalším spracovateľom, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spolupracujúcich spracovateľov si starostlivo vyberáme s ohľadom na to, aby Vaše osobné údaje boli vždy v bezpečí a bol zachovaný rovnaký štandard ochrany Vašich osobných údajov, aký Vám poskytujeme my.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované nasledujúcim kategóriám príjemcov či spracovateľov: poskytovatelia IT a technických riešení pre náš web, prevádzkovateľ redakčného systému webu, poskytovateľ e-mailového klienta, poskytovateľ mailingových služieb, poskytovateľ služby kontroly zmien v katastri nehnuteľností, spracovatelia databáz, prevádzkovateľ klientskeho centra, poskytovateľ telekomunikačných služieb, marketingová a PR agentúra, subjekty poskytujúce právne, daňové a účtovné služby.

Týmto príjemcom alebo spracovateľom sprístupňujeme Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na splnenie ich povinností. Vaše osobné údaje nepredávame ani ich neprenajímame za odplatu. Vezmite, prosíme, na vedomie, že Vaše osobné údaje môžu byť na žiadosť sprístupnené orgánu verejnej správy.

Ako pracujeme s tzv. “cookies"

Správca služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom webových stránok na doménach www.broxia.sk prehlasuje, že používa súbory zvané "cookies", ktoré sú uložené na zákazníkovom počítači. Správca je oprávnený využívať služby tretích strán, napr. za účelom zhromažďovania štatistických údajov.

Čo sú to súbory cookies?

Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači alebo na pevnom disku užívateľovho počítača. Pri každej ďalšej návšteve danej webovej stránky, cookies povolí identifikáciu užívateľa a prispôsobí stránku jeho preferenciám. Bližšie informácie o cookies nájdete na stránke Wikipédie.

Prečo používame Cookies?

Súbory Cookies využívame najmä pre zlepšovanie fungovania nášho webu a optimalizáciu výkonnosti našich reklám v rámci jednotlivých marketingových kanálov, čím zvyšujeme spokojnosť Klientov a maklérov, ktorí naše služby využívajú.

"Cookies" sú používané konkrétne na nasledujúce účely:

 1. Konfigurácia stránky - povoľujú nastaviť vlastnosti a služby na stránke.
 2. Autentifikácia - poskytujú informáciu, že používateľ je on-line, takže webová stránka môže zobraziť informácie a vlastnosti už skôr užívateľom zadané.
 3. Analýzy a štúdie správania používateľa - umožňujú nahliadnuť do preferencií používateľa a prostredníctvom ich analýzy je možné zlepšovať a rozvíjať produkty a služby. Informácie sú zbierané anonymne, bez osobných dát jednotlivých užívateľov.
 4. Vyhodnocovanie úspešnosti marketingových kampaní a online inzercie.

Aké súbory Cookies používame?

Súbory využívané na našich stránkach môžu byť rozdelené na nasledujúce typy:

 1. Analytické - analytické "cookies", ktoré zbierajú informácie o tom, ako užívateľ využíva webovú stránku, o type webové stránky, z ktorej bol návštevník presmerovaný, o počte návštev užívateľa a o štatistikách webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú osobné dáta, ale sú používané pre zhromažďovanie štatistík webovej stránky.
 2. Dočasné - "cookies" používané na uloženie informácií o reláciách. Súbory s informáciami o reláciách umožňujú navádzanie po webovej stránke, bez toho aby užívateľ musel vkladať tie isté informácie, ktoré už boli vložené. Po ukončení prehliadača sú súbory zmazané.
 3. Trvalé - zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Ako zakázať alebo zablokovať cookies?

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách s účinnosťou od 1. novembra 2011, má zákazník právo sa rozhodnúť, či povolí "cookies" na svojom zariadení a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača. Zákazník, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného softvéru vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním "cookies" vo svojom zariadení. Zoznam niekoľko odkazov, ktoré vám môžu pomôcť pri konfigurácii "cookies" v najčastejšie používaných prehliadačoch: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera.

Ďalšie poučenie

Ste oprávnení požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov. Máte právo na jednu bezplatnú kópiu spracúvaných osobných údajov, za ďalší kópie sme Vám oprávnení účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu; za vznesenie námietky bude považované aj odhlásenie sa zo zasielania newsletterov či reklamných oznámení (väčšinou umožnené v spodnej časti zaslaného newsletteru).

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním odvolania Vášho súhlasu na emailovú adresu: [email protected], alebo na adresu nášho sídla uvedenú vyššie. Ak ste nám udelili súhlas so zasielaním newsletterov či obchodných oznámení, bude za odvolanie súhlasu považované aj odhlásenie sa zo zasielania newsletterov či obchodných oznámení (väčšinou umožnené v spodnej časti zaslaného e-mailu); vezmite, prosíme, na vedomie, že odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na súhlase pred jeho odvolaním;

Rovnako máte v prípade údajov spracovávaných na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy právo na ich prenos k inému správcovi.

V prípade, že zistíte alebo sa budete domnievať, že naša spoločnosť alebo zmluvný spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, ste oprávnení:

 • požiadať našu spoločnosť alebo zmluvného spracovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby naša spoločnosť alebo zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä ste oprávnení požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Vždy Vás musíme bez zbytočného odkladu informovať o vybavení Vašej žiadosti. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220 (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Nevymenovali sme poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčili zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 24.11.2020.